Việt Tân Hoàng Cơ Minh gạt tiền – đi trốn để tiêu tiền – chết ở Virginia USA

Vietnam Reform Party’s deceased President Hoang Co Minh took away money from anti communist Vietnamese people outside of Vietnam – hid himself to spend money – died in Virginia USA but announced dead in Thailand – Vietnam Reform Party is working for Communist Party of Vietnam until now

Tội đồ dân tộc Việt Tân Hoàng Cơ Minh gạt tiền người Việt chống cộng hải ngoại, đi trốn để tiêu tiền, chết ở Virginia USA mà nói láo là chết ở Thái Lan. Cho đến bây giờ, Đảng Việt Tân vẫn là tay sai cho Việt Cộng – Nhạc chế: Xin anh giữ trọn tình quê

http://www.youtube.com/watch?v=HurH7zB2sEo

http://www.youtube.com/user/notocommunism7